Notářka v Hradci Králové

Mgr. Hana Kulčeková

Notářka Mgr. Hana Kulčeková je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a notářské činnosti se věnuje od roku 2010. S účinností od 1. dubna 2018 byla ministrem spravedlnosti jmenována do uvolněného notářského úřadu v Týništi nad Orlicí. V období od 1. července 2022 do 16. září 2022 vykonávala zároveň notářskou činnost v Kostelci nad Orlicí, jako náhradník za JUDr. Milana Kovaříčka. 1. ledna 2024 pak byla ministrem spravedlnosti jmenována do uvolněného notářského úřadu po JUDr. Ivaně Kondrové v Hradci Králové. 

Ve své notářské kanceláři zaměstnává další tři odborné osoby, z nichž dvě jsou notářskými koncipietkami. Komplexní notářské služby poskytuje zcela v souladu a rozsahu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Pro jednání v notářské kanceláři je nutné si předem rezervovat čas.

Bez předchozí rezervace je možné vyřídit pouze:
– ověření pravosti podpisů
– shody opisu listin a výpisy z veřejných registrů
– služby Czechpoint

Nejčastější služby

Převody nemovitostí

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Notář smlouvu o převodu nemovitosti sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou.

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci.

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Chcete-li se odchýlit od zákonné úpravy společného jmění manželů, můžete své společné jmění zúžit nebo rozšířit smlouvou, kterou Vám může sepsat pouze notář a to formou notářského zápisu.

Ověřování a osvědčování

V naší notářské kanceláři Vám ověříme pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace).

Družstva

Založení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. O rozhodnutí o změně stanov družstva nebo o zrušení družstva musí být rovněž pořízen notářský zápis.

Notářské úschovy

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

Zástavní smlouvy a rejstřík zástav

Zástavní smlouva je jednou z možností, jak zajistit pohledávku věřitele vůči dlužníkovi. Zástavou mohou být nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy.

Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví

Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžele nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť.
Plná moc ke stažení ve formátu Plná moc.doc nebo Plná moc.pdf

Obchodní společnosti

Při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je podle zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu.

Naše kancelář

Mgr. Hana Kulčeková

Notářka

Mgr. Katarína Blažíčková

Notářská koncipientka

Mgr. Gabriela Vrátilová

Notářská koncipientka

Michaela Černá

Notářská tajemnice